Kształt w planie

Wprowadzenie

Formy z hydratacji utworzone w kamieniołomie Dingwall cechują się zróżnicowaną morfologią w rzucie poziomym. A jej obserwacja, analiza w terenie i podczas prac kameralnych umożliwiła zaklasyfikowanie formy do wskazanej grupy. Określenie  kształtu w planie odbyło się na podstawie dokumentacji zasięgu każdej formy na powierzchni terenu (pomarańczowa linia na zdjęciu poniżej) oraz wykorzystaniu ortofotomapy badanego obszaru do pomierzenia długości i  szerokości. Wyznaczenie zasięgu w kamieniołomie wykonano korzystając z aplikacji mobilnej Squid dostępnej za darmo między innymi w systemie Android. Aplikacja ta umożliwia zarysowanie zasięgu występowania formy z hydratacji bezpośrednio na fotografii naziemnej bądź powietrznej. Sama identyfikacja zasięgu formy  polegała na określeniu, gdzie sięga podziemna pustka skalna i warstwa skalna nad nią w rzeźbie terenu na podstawie identyfikacji odpowiednich przesłanek morfologicznych a przede wszystkim zwróceniu uwagi na dudnięcie podczas uderzenia młotkiem, które to świadczy o tym, że pod spodem jest wewnętrzna pustka skalna.

Pomiary i obliczenia

Ortofotomapę kamieniołomu utworzono dla 5 najistotniejszych jego fragmentów z zastosowaniem fotogrametrii powietrznej. Mapa ta cechuję się wielkością piksela w terenie do kilku milimetrów. Taka dokładność dała możliwość zidentyfikowania wszelkich szczegółów w rzeźbie terenu, a co jest istotne dla określenia kształtu w planie również zasięgu, długości i szerokości. Wykartowanie zasięgu oraz pomiary długości i szerokości wykonano w programie ArcGIS. Określenie długości odbyło wzdłuż osi największego wydłużenia, natomiast szerokość pomierzono pod kątem prostym do długości. Następnie wyznaczono stopień wydłużenia o oparciu o wzór: 

s = (a-b)/a,

gdzie:  a – długość formy z hydratacji, b – szerokość formy z hydratacji.

Klasyfikacja

W zależności od wartości, którą przyjmuje s, formy opisano w następujący sposób:

dla s od 0 do 0,1 – formy okrągłe w planie,
dla s powyżej 0,1 do 0,2 – formy lekko owalne w planie,
dla s powyżej 0,2 do 0,3 – formy owalne w planie,
dla s powyżej 0,3 do 0,4 – formy lekko wydłużone w planie,
dla s powyżej 0,4 do 0,5 – formy wydłużone w planie,
dla s powyżej 0,5 – formy mocno wydłużone w planie.

Oczywiście zdarzają formy odbiegające od powyższych kształtów, takie formy są nazwane nieregularnych i mogą przyjmować kształt w formie zagiętego rogalika, bądź przypominać swoim kształtem kwiat. Pomimo wszelakich nieregularności niektórych form zgeneralizowano ich kształt poddając klasyfikacji do jednej z sześciu powyżej wymienionych grup.

Galeria kształtu form z hydratacji

Poniżej znajduje się 55 form z hydratacji zbadanych w Dingwall w Kanadzie przedstawionych na ortofotomapie wykonanej w dniach 13-25 września 2018 roku. Dla każdej formy wskazano do jakiej grupy stopnia wydłużenia jest zaklasyfikowana.

Statystyka

Poniżej znajduje się wykres, gdzie możesz zobaczyć jaki kształt w planie jest najczęściej występującym pośród wszystkich udokumentowanych form w Dingwall.